Životopisy svätých

15. januára

BL. ARNOLD JANSSEN

zakladateľ rehole (1837 - 1909)

Bl. Arnold Janssen pochádzal z nemecko-holandského pohraničia. Narodil sa v nemeckom mestečku Goch 5. nov. 1837 v početnej rodine, ktorá mala 11 detí. Po štúdiách na gymnáziu a na bonnskej univerzite vstúpil do kňazského seminára v Münsteri, kde bol v auguste 1861 vysvätený za kňaza.

Spočiatku bol profesorom na reálnom gymnáziu v Bocholte. Od r. 1866 sa stal diecéznym riaditeľom Apoštolátu modlitby. No okrem modlitbového apoštolátu ho zaujímal aj činný apoštolát a misie. Keď r. 1873 prijal funkciu rektora uršulínskeho kláštora v Kempene, urobil to preto, aby mal čo najviac času pre apoštolát.

Od r. 1874 začal vydávať časopis "Malý posol Božského Srdca" (Kleiner Herz-Jesu-Bote), v ktorom informoval veriacich o misiách doma i v zahraničí.

V máji 1874 sa stretol s hongkongským biskupom Raimondim a s farárom von Essenom z Neuwerku, ktorý tiež horlil za misie. Biskup Raimondi povzbudzoval Arnolda, aby založil misionársku spoločnosť. Ten bol ochotný. Keďže v Nemecku vtedy zúril tzv. "kultúrny boj"/ ktorý bol zameraný proti náboženstvu a osobitne proti katolíckej Cirkvi, Arnold Janssen mohol svoje zámery uskutočniť iba v susednom Holandsku. Tam v júni 1875 kúpil v obci Steyl dom, ktorý sa zakrátko stal ústredím novej ustanovizne - misijnej Spoločnosti Božieho Slova (Societas Verbi Divini - SVD), ktorú poznáme aj pod ľudovým názvom verbisti.

Okrem rehoľného domu páter Janssen vybudoval v stredisku misijný seminár, gymnázium na výchovu kňazského dorastu, inštitút pre misijných bratov, kostol sv. Michala archanjela a tlačiareň, ktorá vydávala časopis "Stadt Gottes" (Božie mesto), už spomenutý "Malý posol Božského Srdca" a "Kalendár sv. Michala".

Už v r. 1879 posielal páter Janssen prvých dvoch misionárov do zámorských misií - do Číny. Jedným z nich bol páter Jozef Freinademetz z južného Tirolska, ktorý bol v r. 1975 spolu so zakladateľom "Spoločnosti Božieho Slova" vyhlásený za blahoslaveného.

Steylská misijná spoločnosť sa čoskoro stala medzinárodnou. V rokoch 1888-1906 vznikli strediská sv. Rafaela v Ríme, sv. Gabriela v Mödlingu pri Viedni, sv. Kríža v Sliezsku, sv. Vendelína v Sársku, sv. Ruperta v Bischofshofene pri Salzburgu a Misijný dom v Techny pri Chicagu (USA). V tom istom čase začali misionári Božieho Slova (verbisti) misie v Číne, Argentíne, Brazílii, v Afrike, na Novej Guinei a v Chile. Do Japonska prišli v r. 1907 a na Filipíny r. 1909.

To bol už rok, v ktorom sa končila pozemská úloha pátra Arnolda Janssena. Zomrel 15. januára 1909.

Dňa 19. okt. 1975 (slávil sa Svätý rok) pápež Pavol VI. vyhlásil pátra Arnolda Janssena za blahoslaveného. Pri tej istej slávnosti vyhlásil za blahoslaveného aj prvého verbistického misionára v Číne - pátra Jozefa Freinademetza a niektorých iných Božích služobníkov.

Treba ešte spomenúť, že okrem mužskej rehole verbistov blah. Arnold Janssen založil aj dve ženské vetvy tejto rehole, za to "Služobnice Sv. Ducha", ktoré pracujú priamo v misiách, a "Spoločnosť služobníc Sv. Ducha večnej poklony", ktorej členky sa zúčastňujú na misijnom diele Spoločnosti Božieho Slova a celej Cirkvi modlitbou a veľkodušnými obetami v uzavretom spôsobe života.

V r. 1925 sa misijná Spoločnosť Božieho Slova uchytila aj na Slovensku. Pred likvidáciou kláštorov v r. 1950 verbisti mali na Slovensku domy v Nitre (Misijný dom a kláštor), vo Vidinej, v Spišskom Štiavniku.

Misijné sestry Služobníčky Sv. Ducha pôsobili na Slovensku v Spišskom Štiavniku, v Bytčici pri Žiline, v Mokradi na Orave, v Kežmarku, v Ivanke pri Nitre.

Po druhej svetovej vojne viacerí slovenskí misionári verbisti úspešne pracovali v zámorských misiách, najmä v Indonézii.

Z knihy: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia Dobrej knihy 1992