Farnosť Rajecké Teplice

Od 16.11. budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb.

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.

Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich.

Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.

Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!

V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

Váš
Dalibor Mišura

1. adventná nedeľa (29. november 2020)

Liturgický kalendár

po.- sv. Ondreja, apoštola, sviatok
št.- sv. Františka Xaverského
Dnes je1. adventná nedeľa, ktorou začíname nový liturgický rok. Pri sv. omšiach je zbierka na kat. charitu, ktorú je možné podporiť i cestou šekov, ktoré sú pri vchode. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
30.11. Pondelok 18.00    
1.12. Utorok 18.00 17.00  
2.12. Streda 6.30   17.00
3.12. Štvrtok 6.30    
4.12. Piatok 6.30 a 18.00    
5.12. Sobota 18.00    
6.12. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V sobotu o 17.00 bude mariánske večeradlo.

NAKOĽKO SA NEBUDÚ PRED VIANOCAMI ORGANIZOVAŤ SPOLOČNÉ SPOVEDE, VYUŽÍVAJTE UŽ TERAZ MOŽNOSTI PRED BOHOSLUŽBAMI.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 17:00 – 18:00
Utorok Stránske 16:00 – 17:00
Streda Poluvsie 16:00 – 17:00
Piatok Farský kostol 16:00 – 18:00
Nevládnych a chorých navštívi len p. dekan

Ak chce niekto prihlásiť nevládnych na prijatie sviatostí k Vianociam, nech tak urobí na filiálkach pred sv. omšami v utorok a stredu. V R. Tepliciach je potrebné ich prihlásiť do štvrtku. Keďže je p. kaplán chorý a v izolácii, chorých navštívi v náhradnom termíne. V piatok na filiálkach sa rozdá len sv. prijímanie.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 21 a prosíme o pomoc skupinu č. 22 - veriacich z ulice Osloboditeľov.

Oznamy farnosti Konská

Dnes

piatok, 4.12.2020

Piatok po 1. adventnej nedeli
alebo Svätého Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
alebo Svätej Barbory, panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)

Iz 29, 17-24

Ž 27, 1. 4. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Mt 9, 27-31

Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, náš Pán príde s veľkou mocou a osvieti zrak svojich služobníkov.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Svätí na dnes:

BL. ADOLF KOLPING
SV. BARBORA
SV. JÁN DAMASKÝ

Rôzne

Motlitby na adventné obdobie

Štedrá večera - rodinná liturgia k štedrovečernej večeri