Pastorácia

Sviatosti

Sviatosť pokánia

Sv. spoveď, ako časť sviatosti pokánia, sa prijíma po náležitom spytovaní svedomia. Sviatosť pokánia sa vysluhuje v pracovné dni 30 min. pred sv. omšou. V nedeľu a vo sviatok môžu o sv. spoveď požiadať rodičia malých detí, týždňovkári alebo starí, ktorých priviezli do kostola.


Úradné záležitosti vybavujeme po sv. omšiach, nie však v nedeľu a vo sviatok.

Krst detí

O krst žiada jeden z rodičov po narodení dieťaťa. Krst je sviatosťou viery a vysluhuje sa vtedy, keď je nádej, že dieťa bude vo viere vychovávané. Znamením tejto nádeje je sviatostné manželstvo rodičov, pravidelný duchovný život a prijímanie sviatostí. Krstným rodičom môže byť veriaci, ktorý dosiahol 16. rok života, bol pobirmovaný a nežije v nedovolenom partnerskom zväzku. Krst sa vysluhuje zväčša v nedeľu po druhej farskej sv. omši, čiže približne o 10:30.
O krst je potrebné žiadať vo vlastnej farnosti, kde rodičia reálne bývajú. Kňaz v inej farnosti nemá jurisdikciu krstiť cudzích farníkov. Ak existujú vážne a rozumné dôvody (napr. blízke presťahovanie sa do inej farnosti ...), môže tak urobiť len s písomným súhlasom (licenciou) kňaza z vlastnej farnosti. Do uvedenej kategórie dôvodov nepatrí sympatické prostredie alebo architektúra. (Podrobnejšie podmienky)

Žiadosť o krst dieťaťa - tlačivo na stiahnutie a vyplnenie (PDF, 132  kB)

    Nasledujúce termíny krstov:

  • 10.12.2023
  • 31.12.2023

Prvé sv. prijímanie

Podmienky: absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy a farského spoločenstva.
Termín: každoročne v mesiaci máj.

Sviatosť birmovania

Podmienky: absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy a farského spoločenstva.

Sviatosť manželstva

O manželstvo žiadajú obidvaja snúbenci na farskom úrade. Žiadosť sa podáva najmenej 3 mesiace pred sobášom. K zahláseniu sobáša snúbenci potrebujú vypísať a potvrdiť štátnu zápisnicu na matrike MsÚ a najviac pol roka staré krstné listy v prípade, že neboli pokrstení v našej farnosti. Snúbenec a snúbenica si vytlačia doleuvedené protokoly vo formáte PDF pre muža a ženu a každý osobitne si ich doma vypíše. V prípade sobáša katolíka s nekatolíkom alebo len s pokrsteným katolíkom sa podpisuje vyhlásenie snúbencov o katolíckej výchove detí a rešpektovaní presvedčenia katolíckej stránky. Svedkovia nie sú potrební.
Prípravu snúbencov je potrebné objednať si na www.domanzelstva.sk. Certifikát o absolvovaní sa doloží neskôr.
Snúbenci nebývajúci v našej farnosti postupujú takto:
- Oslovia a zabezpečia si kňaza, ktorý ich príde zosobášiť.
- S ním si pripravia horeuvedenú administratívu a predmanželský seminár.
- Na požadovaný termín sobáša potom radi poskytneme náš kostol.
(Podrobnejšie podmienky)

Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva podľa Kódexu kánonického práva z r. 1983
Pre muža (PDF, 533 kB)
Pre ženu (PDF, 534 kB)

Pomazanie chorých

V tejto sviatosti Cirkev  prosí nie o smrť, ale o život a uzdravenie chorého človeka. Termín „posledné pomazanie“ je nesprávny a taká sviatosť neexistuje. Pre úžitok tejto sviatosti je vhodné, keď je chorý pri vedomí, môže komunikovať a prijímať aj Eucharistiu. Neodkladajme prijatie pomazania chorých na poslednú chvíľu. V prípade nutnosti môžete zavolať kedykoľvek. Priama linka na kňaza v nemocnici v Žiline je 0903 982 333.